Ne Kadar Güvendesiniz?

Tokat'ın "ilk ve tek" riskli yapı tespit lisanslı kuruluşu Simay Yapı Denetim deprem sırasında yıkılması muhtemel binaları tespit ediyor...

Tokat Deprem Risk Analizi

Mimari Proje incelemesi

Mimari projelerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü uzman proje ve uygulama denetçisi
mimarlarımız tarafından yapılmaktadır.

Tokat Yapı Denetim - Mimari Proje İncelemesi

Statik Proje incelemesi

Statik Projelerin yasa , yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolleri jeoteknik etüt raporları da göz önüne alınarak uzman inşaat mühendisi proje denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.

Tokat Yapı Denetim - Statik Proje İncelemesi

Elektrik Tesisat Projelerinin incelenmesi

Elektrik tesisat projelerinin yasa yönetmelik ve
standartlara uygunluğunun kontrolleri uzman Elektrik Mühendisi Proje ve yapı denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.

Tokat Yapı Denetim - Elektrik Tesisat Projelerinin İncelenmesi

Mekanik Projelerinin incelenmesi

Mekanik tesisat projelerinin yasa yönetmelik ve standartlara uygunluğunun kontrolleri uzman Makine Mühendisi Proje ve yapı denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.

Tokat Yapı Denetim - Elektrik Tesisat Projelerinin İncelenmesi

Biz Kimiz?

2011 yılında Tokat ilinde kurulan firmamız, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre , Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilmiş olan 963 nolu yetki belgesi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Tecrübeli mühendislerin yönetiminde kurulu olan firmamızı diğer firmalardan ayıran en temel özelliği sadece YAPI DENETİM işini yapıyor olmasıdır.

PROJEDE GÖREV ALACAK TEKNİK ELEMANLAR ve ÇALIŞMA SÜRELERİ

Tokat Yapı Denetim PROJEDE GÖREV ALACAK TEKNİK ELEMANLAR ve ÇALIŞMA SÜRELERİYardımcı Kontrol 1 İnşaat Mühendisi ( her 30.000 m2 için 1 kişi. )

Yapı Denetçisi 1 İnşaat Mühendisi ( yardımcı kontrol inş.müh.koordineli, haftada en az 2 gün olmak üzere gereken her durumda, her 120.000m2 için )

Proje Denetçisi 1 İnşaat Mühendisi (kendi meslek disipliniyle ilgili imalat başladıktan sonra haftada en az 1 gün olmak üzere gereken her durumda , her 360.000m2 için )

Proje ve Yapı Denetçisi 1 Mimar (kendi meslek disipliniyle ilgili imalat başladıktan sonra haftada en az 2 gün olmak üzere gereken her durumda , her 360.000m2 için )

Proje ve Yapı Denetçisi 1 Makine Mühendisi (kendi meslek disipliniyle ilgili imalat başladıktan sonra haftada en az 2 gün olmak üzere gereken her durumda her 120.000 m2 için , her 120.000 m2 için )

Yardımcı Kontrol 1 Makine Mühendisi (kendi meslek disipliniyle ilgili imalat başladıktan sonra haftada en az 3 gün olmak üzere gereken her durumda , her 30.000 m2 için )

Proje ve Yapı Denetçisi 1 Elektrik Mühendisi (kendi meslek disipliniyle ilgili imalat başladıktan sonra haftada en az 1 gün olmak üzere gereken her durumda , her 120.000 m2 için )

Yardımcı Kontrol 1 Elektrik Mühendisi (kendi meslek disipliniyle ilgili imalat başladıktan sonra haftada en az 3 gün olmak üzere gereken her durumda , her 30.000 m2 için )

Sürekli çalışan denetçi ve yardımcı kontrol mühendislerimiz, şantiyede imalat olduğu sürece işin başında olacak, gerektiğinde mesaiye kalacak, zorunlu hallerde bir başka eleman ile yedeklenecektir. ( özellikle beton dökümü gibi hatanın telafisinin zor olduğu imalatlarda )

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

Tokat Yapı Denetim PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLERZemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslar"a uygun olup olmadığı belirlenir.

Mimari proje ve hesaplar incelenerek, yapının ilgili imar planı ile imar, yangın, sığınak vb. yönetmeliklere uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

Statik proje ve hesaplar incelenerek, yapının başta ABYYHY'97 olmak üzere taşıyıcı sistemine göre TS500, TS648, TS561, TS9964 vb. yönetmelik ve standartlara uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

Mekanik tesisat proje ve hesapları incelenerek, yapının yangın, ısı yalıtımı vb. yönetmelik ve standartlara uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

Elektrik tesisatı proje ve hesapları incelenerek, yapının elektrik iç tesisleri, topraklama, yıldırımdan korunma vb. yönetmelik ve standartlara uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

Zemin Etüdü raporu ile bütün disiplinlere ait proje ve hesaplar yukarıda özetlendiği şekilde incelenip raporlandıktan sonra, proje müelliflerinden belirlenen eksik ve/veya hatalı kısımların tamamlanması ve/veya düzeltilmesi istenir. Proje müelliflerince yapılan tamamlanma ve/veya düzeltme sonrası projeler onaylanarak,sorumlulukları proje müellifleriyle paylaşılır.

Yapı ruhsatı alınması konusunda yapı denetim firmalarınca hazırlanması gereken bütün evrakı noksansız olarak hazırlayarak ilgili idaresine iletir.

KABA İNŞAAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

Tokat Yapı Denetim KABA İNŞAAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLERYapım aşamasındaki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere; onaylı uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere, ulusal ve/veya uluslar arası yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir.

Bu denetimlerin başlıca faaliyetleri aşağıdadır:

Denetimci, kendi çalışmalarıyla ilgili "Günlük şantiye operasyon defteri" tutacaktır.

Müteahhit firma yetkilisinin, isterse mal sahibinin ve gerektiğinde proje müelliflerinin de katılacağı haftalık veya 15 gün de bir (imalatın seyrine göre) şantiye toplantıları düzenlenecektir.

Toplantı tutanakları firmamızca düzenlenip, yayınlanacaktır.

Yapının aplikasyonunun mimari projesine uygun olarak yapıldığı yapı sahibi veya müteahhiti tarafından seçilen bir serbest harita mühendisince imza altına aldırılır. (Yapı denetim firmalarının bünyesinde harita mühendisi yoktur.)

Kazı, temel, subasman, kat, çatı vb. kotlar kontrol edilerek ilgili projelerine uygun olarak yapılmaları sağlanır.

İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemler aldırılır.

Şantiyeye getirilen, imalata girecek malzemelerin uygulama projelerine,genel ve özel teknik şartnamelere, yapı sahibinin isteklerine uygunluğu ile kalite belgelerine ve sertifikalarına sahip olduğu denetlenir.

Taşıyıcı sistemde kullanılan beton, donatı çeliği, yapısal çelik profil ve levha, cıvata ve somun gibi malzemeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ve/veya resmi laboratuarlarda test ettirilir.

Beton kalıpları temizlik, sızdırmazlık, ölçü, stabilite, güvenlik vb. bakımlardan denetlenir.

Beton içine girecek donatı çelikleri boyut, şekil, konum, projeye uygunluk vb. özellikleri bakımından denetlenir.

Beton kalıbı ve donatı çeliği denetimi sonucu uygulama projesine uygunluğu bir tutanak ile kayıt altına alınır.

Beton dökümü öncesi ilgili laboratuar bilgilendirerek, laboratuar elemanının beton dökümünde hazır bulunması ve betonda sıcaklık, kıvam kontrollerinin yapılmasıyla tarafımızdan belirlenecek tip ve sayıda örnek alınması sağlanır.

Beton dökümü mutlaka firmamızca bu proje için görevlendirilmiş yardımcı kontrol inşaat mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilir.

Betonun projeye uygunluğu, döküm öncesinde, transmixer ile getirilen teslim belgesi (İrsaliye)ekindeki reçeteden ve şantiyede yapılacak sıcaklık ve kıvam ölçülerinden belirlenir.

Beton dökümü sırasında serbest düşme yüksekliği, serme, sıkıştırma (vibrasyon) ve yüzey işleme aktiviteleri izlenerek doğru ve projesine uygun olarak gerçekleştirilmeleri sağlanır.

Beton dökümünden sonra ilgili tutanak tutularak bu işlemin projesine uygun olarak gerçekleştirildiği kayıt altına alınır.

Beton dökümünden sonra kürlenme koşulları denetlenir ve kalıp alma süreleri tamamlandıktan sonra kalıpların sökülmesine izin verilir.

Beton kalıpları söküldükten sonra döküm hataları ile çatlak kontrolü yapılır. Bozuk olan yerlerin uygun yöntem ve malzeme kullanılarak onarılması sağlanır.

Betondan alınan örneklerin sahada ve laboratuvarda uygun ortamda saklanarak kürlenmesi sağlanır.

Betondan alınan örneklerin üzerinde yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçları yapı sahibine, müteahhite ve ilgili idareye iletilir. Deney sonuçlarının ilgili standart ve yönetmeliklerin öngördüğü sınır koşulları sağlamadığı durumlarda,ilgili standart ve yönetmeliklerde öngörülen tahkik ve/veya testler yapılarak ve/veya yaptırılarak sonucu raporlanır.

Beton santrali, prefabrik yapı elemanları üretim tesisi, çelik yapı atölyesi vb. şantiye dışı üretim tesisleri hem yeterlilik açısından hem de buralarda yapılan üretimlerin projeye uygunluğu açısından denetlenerek raporlanır.

Dolgularda malzeme seçimi serme, sulama, sıkıştırma işlemleri kontrol edilir ve gerekli durumlarda bu kontrol işlemi yapılacak testler ile desteklenir.

Su yalıtımı malzemelerinin uygunluğu, uygulamanın doğru yapılması ve uygulama sonrası korunması denetlenir.

Kazıların kazı planlarına uygun olarak yapılması, şev eğimleri ve şev stabilitesi, gerekiyorsa iksa yapımı denetlenir.

Yer altı suyu drenaj sisteminin projelerine göre granüler filtre malzemesi ve/veya dren boruları ile geotekstil kullanılarak yapılması denetlenir.

Çelik konstrüksiyon imalatlarında kesme, delme, çatma, kaynak, montaj vb. işlemler üretim tesisi ve şantiyede denetlenir.

Çelik yapı imalatındaki yapısal kaynakların sertifikalı elemanlarca yapılması sağlanır.

Kaynak testlerinin çelik yapı müteahhidince yaptırılması sağlanır.

Yapı duvarları ve iç bölmeleri ve bunlara ait ısı ve ses izolasyonları projelerine ve yapım tekniklerine göre denetlenir.

Kaba ve ince sıva işleri ile iç ve dış boya ve kaplamaların doğru malzeme ile, doğru şekilde ve yeterli kalitede yapılması denetlenir.

Kapı ve pencere montajları, vitrifiye elemanların montajı, seramik ve fayans uygulamalarında malzeme ölçü ve kalite unsurları denetlenir.

Bacalar, havalıklar, çatı kaplaması, çatı ısı ve ses yalıtımı ile merdivenlerde özel ve genel teknik şartname, detay proje ve teknik usullere uygunluk denetlenir.

MEKANİK TESİSAT İMALATLARINDA

Tokat Yapı Denetim MEKANİK TESİSAT İMALATLARINDAHer türlü boru çapları ve kanal ebatları ve döşenen boru hatları ve kanallarının eğimleri, birbirlerine ve yapı elemanlarına mesafeleri kontrol edilir.

Mekanik tesisat boru, kanal ve ekipmanlarının taşıyıcı mesnet ve askıları ve bunların aralıkları denetlenir.

Tüm mekanik bağlantıların tekniğe uygun yapılması sağlanır.

Gerekli yerlere esnek bağlantı ve kompansatörlerin konulduğu gözlenir.

Tesisat testlerinin şartnamelere uygun olarak yapılması ve şartların sağlandığı kontrol edilir.

Tesisatın korozyon kaplama, ısı ve ses yalıtımlarının projeye göre yapılması sağlanır.

ELEKTRİK TESİSATI İMALATLARINDA

Tokat Yapı Denetim ELEKTRİK TESİSATI İMALATLARINDA Beton içinde veya sıva altında kalacak kablo borularının doğru yerlerde ve usulüne uygun bırakılması sağlanır.

Sıvaaltı buat, anahtar, prizlerin uygun yerlere doğru yükseklikte bırakılması temin edilir.

Kablo çekiminde doğru kesitteki kabloların kullanılması sağlanır.

Mastarlama ve buat bağlantılarında uygun derinlik sağlanması, içlerinin temizlenmesi ve kablo bağlantılarının klemenslerle yaptırılması temin edilir.

Faz, nötr ve topraklama bağlantıları düzgün olarak yaptırılır.

Elektrik panelleri ve elektrikli cihazların montajlarının kontrolü yapılır.

Tüm elektrik tesisatında gerilim altındaki testler uygun ölçüm cihazları ile yaptırılır.