Uygun Yapı = CAN GÜVENLİĞİ

Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için yapılarınızın uygunluğunu mutlaka kontrol ettiriniz. Eğer yapılarınız uygun değilse KENTSEL DÖNÜŞÜM fırsatlarını kaçırmayın...

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel yapılaşmanın toplumsan, mekansal ve ekonomik olarak yeniden planlandığı ve kentteki problemli alanların sağlıklı ve yaşanabilir bir duruma getirilmesidir. Bu değişim yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve / veya uygulanmasıdır.

Bu dönüşüm başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda düzenlemeler yapılarak yasallaştırılmış ve daha pek çok yönetmenik, kanun hükmünde kararname ile de resmileştirilmiştir.

Basit Olarak Kentsel Dönüşüm Adımları

 • Belediyeye başvurarak, arşivden binanıza ait mevcut projeler temin edilip Simay Yapı Denetim’e teslim edilir.
 • Riskli Yapı Tespit Raporu almak için binaya ait tapunuz ve kimlik fotokopiniz ile T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili Kuruluşu olan Simay Yapı Denetim’e başvuru yapılır.
 • Bakanlık Yetkili Kuruluşu Simay Yapı Denetim’in binanızda yaptığı gerekli inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Riskli Yapı Tespit Raporu hazırlanır.
 • Hazırlanan Riskli Yapı Tespit Raporu, bakanlık yetkili kuruluşu olan Simay Yapı Denetim tarafından T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğüne teslim edilir.
 • Bakanlık; hazırlatmış olduğunuz Riskli Yapı Tespit Raporu onayını tarafınıza resmi bir yazı ile bildirir.
 • Bakanlık onay yazısının size tebliğinden sonra binanız yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin çoğunluğu ile bina ortak karar protokolü imza altına alınır.
 • Esas karar alınmak üzere, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır ve 3 te 2 çoğunlukla esas karar alınır.
 • Bina ortak karar protokolü, T.C Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne bir dilekçe ile sunulur.
 • Eski binanızın yıkılması, yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için bakanlık onayı ile kentsel dönüşüm kredisi olanaklarından yararlanılabilir.
 • Binanın yeniden yapımı sırasında ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile kira yardımından yararlanabilir.
 • Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
 • Binanın yeniden inşaat ve güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlik lisansı sahip müteahhit şirketler ile anlaşılır ve inşaat yaptırılır.
 • Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) iskanlı tapularınız alınır.